ODPUSTY

 

Odpusty jakie można uzyskać za odmawianie Różańca:

(Według Enchiridion Indulgentiarum, Normae et Concessiones, editio quarta , Typis Polyglottis  Vaticanis 1999)

 

Odpust zupełny można otrzymać za pobożne odmawianie różańca w kościele lub kaplicy czy w rodzinie albo we wspólnocie zakonnej, w stowarzyszeniu wiernych, zwłaszcza, gdy wielu modli się w jakimś szlachetnym celu. Pod pojęciem modlitwy różańcowej rozumie się piętnaście dziesiątków pozdrowień anielskich: Zdrowaś Maryjo, między które włącza się jedno Ojcze nasz. Przy każdym dziesiątku należy rozważać tajemnice naszego odkupienia. Różańcem nazywa się także trzecią część całego różańca. Dla uzyskania odpustu zupełnego należy poza zwykłymi wymaganiami (zobacz w dalszej części artykułu) spełnić następujące warunki:

1. Wystarczy odmówić ustnie jedną z trzech części różańca, ale tę część należy odmówić całą, nie można jej przerwać.

2. Z modlitwą ustną należy połączyć rozważanie tajemnic różańcowych.

3. Przy publicznym odmawianiu różańca należy zapowiadać poszczególne tajemnice według zatwierdzonego zwyczaju miejscowego. Przy prywatnym odmawianiu wystarczy, jeśli wierny łączy z modlitwą ustną rozważanie tajemnic różańcowych. Kto nie spełnia któregoś z przedstawionych warunków, uzyskuje odpust częściowy. (zob. 17, § 1) 

 

Odpust zupełny można zyskać także za pobożny udział w modlitwie różańcowej prowadzonej przez papieża i transmitowanej przy pomocy radia czy telewizji. (zob. 17, § 2)
 

Odpusty częściowe, które w określonych okolicznościach stają się zupełnymi:

 

Odmawianie różańca prywatnie związane jest z odpustem częściowym. Jeśli zaś odmawianie różańca odbywa się w kościele lub kaplicy czy w rodzinie albo we wspólnocie zakonnej, w stowarzyszeniu wiernych (bractwie), względnie wierny bierze udział w tym nabożeństwie za pośrednictwem radia czy telewizji - w różańcu odmawianym przez papieża - może zyskać odpust zupełny. (zob. 17, § 1 nr 1-2)

 

Używając pobożnie w ciągu roku różańca pobłogosławionego przez kapłana lub diakona zgodnie z Rytuałem Rzymskim, wierny zasługuje na odpust częściowy. Jeżeli różaniec jest pobłogosławiony przez papieża lub biskupa, to w dniu uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca) wierny może zyskać odpust zupełny, o ile wyzna wiarę np. przez odmówienie Wierzę w Boga albo Aktu wiary: "Wierzę w Ciebie Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może". (zob. 14, §§ 1-2)


Niektóre przepisy dotyczące zyskiwania odpustów

(Wybór z „Posoborowe prawodawstwo kościelne. Wykaz odpustów” – ogłoszony dekretem Penitencjarii Apostolskiej 29.VI.1968 r.)

 

Do uzyskania odpustu zupełnego wymaga się wykonania dzieła obdarzonego odpustem oraz wypełnienia trzech następujących warunków: spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Papieża. Wymaga się ponadto wykluczenia wszelkiego przywiązania do grzechu nawet powszedniego.

 

Jeśli braknie pełnej tego rodzaju dyspozycji albo nie zostaną wypełnione wyliczone powyżej warunki, wtedy odpust będzie tylko cząstkowy. (nr 26)

 

Te określone poprzednio warunki mogą być wypełnione w różnych dniach przed lub po wykonaniu przepisanego dzieła. Wypada wszakże, by Komunia św. i modlitwa w intencjach Papieża miały miejsce w tym dniu, w którym wykonuje się wspomniane dzieło obdarzone odpustem. (nr 27)

 

Pobierz wykaz wszystkich odpustów!

 
   « poprzednia strona  Zmieniono dnia: 10.10.2007 r. MS